ေအေအႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ၅၀ ေက်ာ္ကို ႐ုံးထုတ္ | DVB