မေလးရွားသြားမည့္ ျမန္မာ ၃၅ ဦး ထိုင္းေတာင္ပိုင္းတြင္ အဖမ္းခံရ | DVB