ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ခ႐ုကတဆင့္ကူးစက္သည့္ သန္ေကာင္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ေတြ႔ရွိ | DVB