ေဒၚစုေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ရြာသာႀကီးတြင္ သစ္ပင္စုေပါင္းစိုက္ပ်ဳိး (ဓာတ္ပံု) | DVB