ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ေျပာသည့္ လမ္းကီလိုမီတာ ၁ သိန္းေက်ာ္ကိစၥ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာန ရွင္းလင္း | DVB