ေအေအပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ ေရယာဥ္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး က်ပ္ ၄၉၁၀ သိန္းေပး | DVB