ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို မစစ္ေဆးႏိုင္ေသးဘဲ အမႈၾကန္႔ၾကာေန | DVB