ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ခတ္ လူေနအိမ္အခ်ဳိ႕ပ်က္စီး   | DVB