စစ္တပ္ပိုင္ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ုံေျမကို ဆက္ငွားရန္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ဆက္ႀကဳိးပမ္းမည္ | DVB