စက္မႈဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ တာဝန္ ပိုယူပါ | DVB