တညင္းကုန္းေစ်းေဟာင္းရွိ လက္က်န္ ေစ်းသည္မ်ားကိုေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ေစ်းပိတ္သိမ္းမည္ | DVB