မကၠဆီကုိႏိုင္ငံ ကုန္ကားမ်ားထဲတြင္ အေထာက္အထားမဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ၈၀၀ ခန္႔ ေတြ႔ရွိ | DVB