လႊတ္ေတာ္သတင္းကို တီဗြီကတဆင့္ရယူေနရသည္မွာ  ရွက္စရာေကာင္းဟု အမ္ပီစီ ဥကၠ႒ေျပာ | DVB