ေအဂ်က္လူငယ္ၾကယ္ပြင့္ ဒီလစ္ ျပင္သစ္ေျမတြင္ အေျခခ်ရန္ ျပင္ဆင္ေန | DVB