တပ္မေတာ္က နယ္ပယ္ေပါင္းစုံတြင္ အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး ပညာရွင္မ်ားလည္းရွိဟု ကာခ်ဳပ္ေျပာ | DVB