ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး သတင္းမီဒီယာက႑က ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေကအန္ယူ တိုက္တြန္း | DVB