ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အလိုမရွိေၾကာင္း စာရြက္မ်ား မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚ ျဖန္႔ေ၀ | DVB