စပါးထားရြာအနီးရွိ လက္နက္ႀကီးက်ည္ႏွင့္ အေလာင္းမ်ားဖယ္ရွားေပးရန္ ရြာသားမ်ားေတာင္းဆို | DVB