မႏၱေလးတုိင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးအေပၚ ကန္႔ကြက္ထားသည့္အမႈ ႐ံႈးနိမ့္ | DVB