ေက်ာက္တန္းရြာ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္ ကြင္းဆင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ ေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္ | DVB