အိႏၵိယအေနာက္ဘက္ ကုန္းတြင္းပုိင္းကုိ မုန္တုိင္းဝင္ေရာက္ႏုိင္၊ ေဒသခံမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း | DVB