ေမလအတြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ  ၉၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြား | DVB