တရားခံလႊဲေျပာင္းေရး ဥပေဒ မျပ႒ာန္းျဖစ္ရန္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားဟု ေဟာင္ေကာင္ ဆႏၵျပသူအခ်ဳိ႕ ေျပာ | DVB