ကင္းေက်းရြာက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ေျမထိန္းနံရံ ၿပီးစီးရန္ ေငြေၾကးလိုအပ္ေန | DVB