ကြန္ဂိုတြင္ ဝက္သက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္တက္၊ ေသဆုံးသူ အေယာက္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ရွိ | DVB