မႏၱေလးက်ံဳးအေရွ႕ဘက္တြင္ အခမဲ့စားသံုးႏိုင္သည့္  Food Box ထားရွိ | DVB