ပင္လယ္တြင္ေမ်ာလာသည့္ ပိုင္ရွင္မဲ့ ICE မူးယစ္ေဆးမ်ား ေရတပ္ဆယ္ယူသိမ္းဆည္း | DVB