ျမန္မာဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ ထက္၀က္ခန္႔ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ မတိုင္ခင္ အရက္စေသာက္ေန | DVB