တ႐ုတ္ေတာင္ပုိင္းတြင္ မုိးမ်ားၿပီး ေရႀကီး၊ ေဒသခံမ်ားေရႊ႕ေျပာင္း | DVB