ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂ ဦး ႏုတ္ထြက္ | DVB