အနံ႔ဆိုးထြက္ေနသည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ ခေနာက္စိမ္းစက္႐ုံကို စစ္ေဆးေန | DVB