ေဘာ္လ္တစ္ပင္လယ္ေပၚ ျဖတ္လာသည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆြီဒင္ ေလယာဥ္မ်ားကို ႐ုရွားဟန္႔တား | DVB