ရာဇဝတ္သားလႊဲေျပာင္းေရးဥပေဒ အတည္ျပဳရန္ ဆက္လုပ္မည္ဟု ေဟာင္ေကာင္အႀကီးအကဲ ေျပာ | DVB