ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕နယ္၊ ဖက္ဝမ္းေခ်ာင္းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေျမျမဳပ္မိုင္းထိမွန္ ဒဏ္ရာရ | DVB