မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္၏ ေယာကၡမကို ဝရမ္းေျပးလက္ခံထားရွိမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ | DVB