ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ သစ္ပင္ ၈၀၀၀ ျပည္ခ႐ိုင္၌ စိုက္ပ်ိဳးမည္ | DVB