ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္၀င္ႏိုင္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးေစလို | DVB