တ႐ုတ္ႏိုိင္ငံကို ျမန္မာဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁ သိန္း အျမန္ဆံုးတင္ပို႔ရန္ လိုအပ္ေန | DVB