ရင္ခြင္မဲ့ကေလး ပေပ်ာက္ေရး အမ်ဳိးသားမ်ား ကုိယ့္တာ၀န္ကုိယ္ယူရန္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး တုိက္တြန္း | DVB