အြန္လုိင္းမွအမုန္းစကားျဖန္႔ေဝမႈ မႏၱေလးလူငယ္ကြန္ရက္က စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္ | DVB