တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အမွတ္စာရင္းမ်ားစတင္ထုတ္ေပးေန (ဓာတ္ပံု) | DVB