အေျခခံပညာဆရာ ခန္႔ထားေရး ဖဲႀကိဳးစိမ္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပန္လုပ္မည္ | DVB