ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာ အေရြးခံမည့္ မုိက္ကယ္ဂုဗ္ မူးယစ္ေဆး သုံးခဲ့ဖူးေၾကာင္း ၀န္ခံ | DVB