စက္သံုးဆီသိုေလွာင္ျဖန္ျဖဴးေရးအတြက္ PTT ႏွင့္ ကေမာၻဇအုပ္စု ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ဖုိး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ | DVB