ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟန္ေဂရီနုိင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ (ဓာတ္ပုံ) | DVB