“ဆယ္တန္းစာေမးပြဲတခုတည္းက ဘ၀ကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးတယ္ဆုိတာ မျဖစ္သင့္ဘူး” တႏုိင္ငံလုံးပထမဆုရွင္ | DVB