မိတီၳလာခ႐ိုင္တြင္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူ ၇၉၉၁ ဦးရွိ | DVB