ကယားျပည္နယ္တြင္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူ ၂၀၆၆ ဦးရွိ | DVB