သဘာ၀ေဘး ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ႏုိင္ေရး အသင့္ရွိၾကရန္ ဒုသမၼတ တုိက္တြန္း | DVB