တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္က ေအာင္ခ်က္ ပထမရရွိ | DVB